SZ-lap kitöltési segédlet

Fontos: A nyomtatvány kitöltését a 225/2015. (VII. 7.) Kormány rendelet írja elő. Veszélyes hulladék szállítása és átadása, csak úgynevezett Sz-Lap (Szállítási-Lap) kitöltését követően lehetséges.

Igény esetén cégünk segít az Sz-Lap kitöltésében. Kérje értékesítőink segítségét!

Sz-lap nyomtatvány igénylésére két lehetőség van:

  • regisztráljon a www.hulladekweb.hu oldalon és onnan díj ellenében letölthetővé válik a sorszámozott Sz- lap.

vagy

  • A szállítási laphoz egyedi sorszámtartományt kell igényelni. Sorszámtartományt az igényelhet, aki legalább székhellyel és Környezetvédelmi Ügyfél Jellel (a továbbiakban: KÜJ) rendelkezik. A sorszámtartományt az igénylőnek a környezetvédelemért felelős miniszter 30 napon belül adja ki. Az igénylést papír alapon vagy elektronikus úton a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi levelezési vagy elektronikus postafiók címére kell megküldeni.

A sz lap használatának célja, hogy a veszélyes hulladékok szállítása során információk álljanak rendelkezésre a hulladék átadójáról (termelő), átvevőjéről (kezelő), szállítójáról, a szállított veszélyes hulladék tulajdonságairól, mennyiségéről, valamint a szállítás módjáról. A szállítás dokumentálásán túlmenően a kísérőjegyek használatának alapvető célja az is, hogy esetleges baleset, illetőleg havária helyzet esetén rendelkezésre álljanak a szükséges intézkedések megtételéhez nélkülözhetetlen információk.

Az alábbiakban az Sz-lap kitöltéséhez adunk segítséget

SZ-lap

A veszélyes hulladék szállításához szükséges szállítási lap képe és adattartalma:

”Sz” lap SZÁLLÍTÁSI LAP* sorszám:
    példányszám:
1. A hulladék azonosító kódja és hulladékjegyzék szerinti megnevezése:
2. A szállítónak átadott hulladékmennyiség:
nettó: kg bruttó: kg
3. A hulladék összetétele: 4. A hulladék megjelenési formája:
5. A legfontosabb veszélyességi jellemzője**:
HP_________HP_________HP_________HP_________HP_________HP_________
6. A hulladék ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) szerinti UN száma, helyes szállítási megnevezése, valamint az ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) által meghatározott egyéb bejegyzések***:
UN __ __ __ __
7. Az átadott küldeménydarabok (csomagok) száma: 8. A csomagolás módja:
9. A hulladék átadójának neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):
10. A hulladék átadójának telefonszáma:
11. Adószám vagy adóazonosító jel:
12. KÜJ: 13. KTJ:
14. A hulladék átadója telephelyének neve:
15. A hulladék átadója telephelyének címe (település, utca, házszám, irányítószám):
16. Szállító**** neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):
17. Szállító telefonszáma:
18. Adószám vagy adóazonosító jel: 19. A fuvarlevél száma: 20. Külön lap csatolva:
    Igen: □ Nem: □
21. A szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély száma:
22. A szállítás módja: 23. A szállítás megkezdése: 24. A szállító jármű rendszáma:
25. A hulladékkezelő, kereskedő neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):
26. A hulladékkezelő, kereskedő telefonszáma:
27. KÜJ: 28. KTJ:
29. Az átvevő hulladékkezelő, kereskedő telephelyének neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):
30. Kezelési kód: 31. Az átvétel időpontja:  
32. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 33. Az átvevő a küldeményt (csomagot):
átvette: □ nem vette át: □
34. Az átvett küldeménydarabok (csomagok) 35. Az átvett hulladék mennyisége:
száma:   nettó: kg bruttó: kg
36. A veszélyes hulladék átadója kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a szállítmány szállításra alkalmas állapotú, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja), az átvétel meghiúsulása esetén a szállítmányt visszafogadja.Felelős személy neve, telefonszáma:
Kelt: Aláírás és pecsét:
37. A szállító kijelenti, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék szállítására feljogosítással és megfelelő felszereltséggel, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja):Felelős személy neve, telefonszáma:
Kelt: Aláírás és pecsét:
38. A veszélyes hulladékot átvevő hulladékkezelő, kereskedő kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék átvételére feljogosítással és megfelelő technológiával,
megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja), és a veszélyes hulladékot kezelésre átvette:Felelős személy neve, telefonszáma:
Kelt: Aláírás és pecsét:
39. A hulladékátvétel megtagadásának indoka, helye, időpontja:Felelős személy neve, telefonszáma:
Kelt: Aláírás és pecsét:
* E nyomtatvány kitöltését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet írja elő.
** A legfontosabb veszélyességi jellemzőn túl – a több veszélyességi jellemzővel rendelkező hulladék esetében – a HP1; HP2; HP3; HP6; HP8; HP12 veszélyességi jellemzőket is fel kell tüntetni.
*** Akkor kell kitölteni, ha a veszélyes hulladék szállítása az ADR, a RID, az ADN hatálya alá tartozik.
**** Ha a hulladék átadójának és a szállítónak a személye megegyezik, akkor az ugyanazon tartalmú mezőket elég egyszer kitölteni.

Sorszám: a környezetvédelmi minisztériumtól megrendelt sorszám vagy a www.hulladekweb.hu regisztráció során kapott sorszám;

Példányszám:

Az SZ-lap garnitúra 4 példányos bizonylat, amelynek egyes példányait kitöltésük után a következőképpen kell felhasználni:

  • Hulladék átadó példánya a termelőnél marad (1/4);
  • A szállító példány a szállítónál marad, (2/4)
  • A hulladékkezelő visszaküldi a hulladék átadójának ezzel igazolja az átvételt,(3/4)
  • A hulladék átvételét követően a kezelő példánya a hulladék kezelőnél marad (4/4)

A hulladékra vonatkozó adatok

1.   A hulladék azonosító kódja és hulladékjegyzék szerinti megnevezése:

A keletkezett hulladék azonosító számát a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben felsorolt listából kell megadni. Az azonosítószám mindig 6 db számjegyből áll és *-al végződik veszélyes hulladék esetén.Azt a megnevezést kell alkalmazni, amely a hulladék jegyzékben szerepel.

2.   A szállítónak átadott hulladékmennyiség:

A szállítandó hulladék mennyiségét csomagolás nélkül (nettó) és csomagolással együtt (bruttó) kg-ban kell megadni. Ezeket a mennyiségi adatokat minden esetben kg-ra kerekítve, a kódkockákban jobbra igazítva, értékhelyesen kell feltüntetni.

3.   A hulladék összetétele: A legfontosabb összetevőt, vagy összetevőket kell beírni

4.   A hulladék megjelenési formája:

A hulladék 20 °C-on mutatott fizikai megjelenési formájának megfelelő azonosító kódot kell beírni a következők szerint:

  Fizikai megjelenési forma Azonosító kód
1. Por P
2. Szilárd Sz
3. Viszkózus/pasztaszerű V
4. Folyékony F
5. Gáznemű G
6. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 1-5%) 0
7. Iszapszerű anyag (szárazanyag tartalma: 6-10%) 1
8. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 11-15%) 2
9. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 16-20%) 3
10. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 21-25%) 4
11. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 26-30%) 5
12. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 31-35%) 6
13. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 36-40%) 7
14. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 41-45%) 8
15. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: >45%) 9

5.   A legfontosabb veszélyességi jellemzője:

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1. számú melléklete szerinti jellemzők közül az adott veszélyes hulladékra legjellemzőbbet kell feltüntetni.

HP 1 „Robbanásveszélyes”: Olyan hulladék, amely képes kémiai reakció révén gázt fejleszteni olyan hőmérsékleten és nyomáson, továbbá olyan sebességgel, hogy környezetében ezzel kárt okoz. Beleértendő a pirotechnikai hulladék, a robbanásveszélyes szervesperoxid-hulladék és a robbanásveszélyes önreaktív hulladék.
HP 2 Oxidáló”: Olyan hulladék, amely – általában azzal, hogy oxigént biztosít – más anyag égését okozza vagy elősegíti.
HP 3  HP 3 „Tűzveszélyes”:

a) a tűzveszélyes folyékony hulladék olyan folyékony hulladék, amelynek lobbanáspontja 60 °C alatt van, vagy olyan gázolaj, dízel és könnyű fűtőolaj hulladéka, amelynek lobbanáspontja >55 °C és <75 °C;

b) a tűzveszélyes öngyulladó folyékony és szilárd hulladék olyan szilárd vagy folyékony hulladék – akár kis mennyiségben is -, amely a levegővel való érintkezést követő öt percen belül meggyullad;

c) a tűzveszélyes szilárd hulladék olyan szilárd hulladék, amely könnyen éghető, vagy súrlódás révén tüzet okozhat, vagy elősegíti azt;

d) a tűzveszélyes gáz-halmazállapotú hulladék olyan gáz-halmazállapotú hulladék, amely levegőn 20 °C-on és 101,3 kPa szokásos nyomáson tűzveszélyes;

e) a vízzel reakcióba lépő hulladék olyan hulladék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben bocsát ki tűzveszélyes gázokat;

f) egyéb tűzveszélyes hulladék: tűzveszélyes aeroszolok, tűzveszélyes önmelegedő hulladék, tűzveszélyes szerves peroxidok és tűzveszélyes önreaktív hulladék.

HP 4

 Irritáló” – bőrirritáció és szemkárosodás: Olyan hulladék, amely a bőrrel vagy szemmel érintkezve bőrirritációt vagy szemkárosodást okozhat.

HP 5

 „Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás”: Olyan hulladék, amely egyszeri vagy ismétlődő expozíciót követően célszervi toxicitást okozhat, vagy amely aspiráció következtében akut toxikus hatást okoz.

HP 6

 Akut toxicitás”: Olyan hulladék, amely szájon át vagy bőrön át kapott dózis, illetve belélegzés folytán akut toxicitást okozhat.

HP 7

Rákkeltő (karcinogén)”: Olyan hulladék, amely rákot okoz vagy növeli annak incidenciáját.

HP 8

Maró”: Olyan hulladék, amely a bőrrel érintkezve bőrirritációt okozhat.

HP 9

Fertőző”: Olyan hulladék, amely életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazza, amelyek közismerten vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más élő szervezetekben.

HP 10

„Reprodukciót (szaporodást) károsító”: Olyan hulladék, amely a felnőtt hímnemű és nőnemű egyedek szexuális működésére és termékenységére gyakorol káros hatást, valamint az utódokban fejlődési toxicitást okoz.

HP 11

Mutagén”: Olyan hulladék, amely mutációt, vagyis a sejt genetikai anyagának végleges mennyiségi vagy szerkezeti változását okozhatja.

HP 12

„Akut mérgező gázokat fejlesztő”: Olyan hulladék, amely vízzel vagy savval érintkezve akut mérgező gázokat fejleszt (Acute tox. 1, 2 vagy 3).

HP 13

 „Érzékenységet okozó”: Olyan hulladék, amely egy vagy több olyan anyagot tartalmaz, amelyek közismerten a bőr és a szaglószervek érzékenységét okozzák.

HP 14

 „Környezetre veszélyes (ökotoxikus)”: Olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre.

HP 15

„Olyan hulladék, amely képes a HP 1-14-ben felsorolt olyan veszélyességi tulajdonságot mutatni, amellyel az eredeti hulladék nem rendelkezik”:

 

6.   A hulladék ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) szerinti UN száma, helyes szállítási megnevezése, valamint az ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) által meghatározott egyéb bejegyzések:
UN __ __ __ __

A hulladék UN száma: Az adott veszélyes hulladékra legjellemzőbbet kell feltüntetni. Az UN számokat jelenleg a 71/2011. (XII. 8.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) “A” és “B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról, és a 72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról szóló rendelet tartalmazza.

7.   Az átadott küldeménydarabok (csomagok) száma:

Ebben a rovatban kell megadni a szállított 8. pont szerinti csomagolási egységek darabszámát.

8. A csomagolás módja:

Az elsődleges csomagolásnak vagy csomagolószernek megfelelő számkódot kell beírni:

  A csomagolás módja Számkódja
1. Hordó 1
2. Fahordó 2
3. Kanna, flakon 3
4. Doboz, tartály, láda 4
5. Zsák 5
6. Kombinált csomagolás 6
7. Nyomásálló tartály 7
8. Ömlesztve 8
9. Egyéb 9

9. A hulladék átadójának neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):

Átadó neve: Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott név.

Átadó címe:

Irányító szám: A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával.

Település neve: Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni.

Utca, út, tér stb.:A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági bejegyzésnek megfelelően.

Házszám: A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor ezt a rovatot üresen kell hagyni.

10. A hulladék átadójának telefonszáma:

A hulladékkal kapcsolatban információt nyújtani tudó kapcsolattartó telefonszáma; Mobil szám esetén a szokott módon (szolgáltató kód + sajátszám, pl. +36 30/952-9350).

11. Adószám vagy adóazonosító jel:

Avállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére az Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott azonosító, amely három, egymástól – jellel elválasztott részből áll. Az első rész az adózó nyolc számjegyű egyedi azonosítója, a második és a harmadik rész a tevékenységgel, telephellyel kapcsolatos kód. A tizenegy számjegyű adószám elsősorban azonosítására, bejelentkezését követő nyilvántartásba vételre szolgál.

12. KÜJ szám:

Környezetvédelmi Ügyfél Jel rövidítése.  Ez egy 9 számból álló a környezetvédelmi adatszolgáltatások során kötelezően használandó azonosító. KÜJ számot az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi felügyelőség adhat és Tőlük lehet kérni egy bejelentőlap kitöltését követően. A KÜJ  szám a különféle környezetvédelmi ügyekben a környezetvédelmi felügyelőséghez forduló ügyfelek egyszerű és egyértelmű azonosítását szolgálja.

Link: Kinek kell KÜJ számmal rendelkeznie?

13. KTJ szám:

Környezetvédelmi Területi Jel rövidítése. 9 számból álló azonosító. Ezt a számot is az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől kell kérni. Ha több telephelye van a termelőnek, akkor több KTJ számot is kap.

14. A hulladék átadója telephelyének neve:

A cégnév mellett a termelő telephelyek megkülönböztetésére szolgáló megnevezés. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a termelő telephely megnevezése nem azonos az 9. pont szerinti elnevezéssel.

15. A hulladék átadója telephelyének címe (település, utca, házszám, irányítószám):

Amennyiben az átadó több telephellyel is rendelkezik, ez a cím eltérhet a 9-es ponttól;

16. Szállító**** neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):

A veszélyes hulladékot szállító cég megnevezése az érvényes cégbírósági végzésben elfogadott formában

17. Szállító telefonszáma:

A hulladék szállításában ügyintéző telefonszáma;

18. Szállító adószám vagy adóazonosító jel:

A szállító cég adószáma;

19. A fuvarlevél száma:

A szállítást végző gépjármű fuvarlevelének/menetlevelének számát kell feltűntetni;

20. Külön lap csatolva: Igen: □ Nem: □

Jelenleg nincs funkciója. A Nem részt kell bejelölni.

21. A szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély száma:

Veszélyes hulladékot szállítani, csak az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott veszélyes hulladék szállítási engedély birtokában lehet. Itt a szállító cég veszélyes hulladékok szállítására kapott engedély számot kell feltüntetni (engedély iktatószáma)

22. A szállítás módja mezőbe az alábbi betűkódok valamelyikét kell beírni:

A szállítás módja Betűkódja
Közúton R
Vasúton T
Belső vízi úton W
Egyéb módon O

23. A szállítás megkezdése:

Azt az időpontot kell megadni, amikor a szállítás megkezdődik, tehát amikor a szállítmány elhagyja a termelő telephelyet. A hónapot is arab számmal kell jelölni (pl.2004.01.01.)

24. A szállító jármű rendszáma:

A szállítást végző gépkocsi rendszámát kell beírni;

25. A hulladékkezelő, kereskedő neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):

A veszélyes hulladékot kezelés céljából átvevő cég megnevezése az érvényes cégbírósági végzésben elfogadott formában.

26. A hulladékkezelő, kereskedő telefonszáma:

A hulladékkezelő részéről elérhető kapcsolattartó telefonszáma.

27. KÜJ:

A hulladékkezelő KÜJ száma; lásd 12.pont

28. KTJ:

A hulladékkezelő KTJ száma; lásd 13.pont

29. Az átvevő hulladékkezelő, kereskedő telephelyének neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):

A hulladékkezelését végző cégnek több telephelye is lehet ezért, nem mindig azonos a 25. pontban megadottakkal.

30. Kezelési kód:

Az a kezelési kód, amellyel az átadott hulladékot a továbbiakban kezelni fogják. Ezt a kódot a kezelést végző cég tudja megadni. Egyazon hulladék esetén többféle kezelésre történő átadás is lehetséges.

Kezelési kódok

Begyűjtés/kereskedelem

kezelési kód Megnevezés
G0001 Begyűjtés
B0001 Kereskedelem

Ártalmatlanítási műveletek

kezelési kód Megnevezés
D1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (például hulladéklerakás);
D2 Talajban történő kezelés (például folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása);
D3 Mélyinjektálás (például szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba vagy természetes üregekbe juttatása);
D4 Felszíni feltöltés (például folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó- vagy ülepítőtavakban);
D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban);
D6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat;
D7 Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is;
D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek;
D9 E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés);
D10 Hulladékégetés szárazföldön;
D11 Hulladékégetés tengeren (európai uniós jogi aktusok és nemzetközi egyezmények alapján tiltott művelet);
D12 Tartós tárolás (például tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányában);
D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1-D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);
D14 Átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;
D15 Tárolás a D1-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti).

Hasznosítási műveletek

kezelési kód Megnevezés
R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása;
R2 Oldószerek visszanyerése, regenerálása;
R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel);
R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását);
R6 Savak vagy lúgok regenerálása;
R7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése;
R8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése;
R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata;
R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös;
R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);
R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti).

Hulladékelőkezelést szolgáló műveletek

kezelési kód Megnevezés
Biológiai előkezelés, átalakítás
E01 – 01 fertőtlenítés
E01 – 02 biológiai bontás
E01 – 03 biológiai feltárás;
E01 – 99 egyéb
Fizikai előkezelés, átalakítás
E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);
E02 – 02 szűrés;
E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)
E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
E02 – 07 pellet-készítés, brikettálás;
E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
E02 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;
E02 – 10 hulladékká vált gépjármű bontása;
E02 – 11 kondicionálás;
E02 – 12 szárítás;
E02 – 13 szitálás, rostálás
E02 – 14 fertőtlenítés;
E02 – 15 mosás (vízzel);
E02 – 16 keverés;
E02 – 99 egyéb
E02 – 15 mosás (vízzel);
Kémiai előkezelés, átalakítás
E03 – 01 semlegesítés, közömbösítés;
E03 – 02 oldószeres feltárás;
E03 – 03 elektrolízis;
E03 – 04 oxidáció, redukció;
E03 – 05 kicsapás;
E03 – 06 beágyazás (fixálás), szilárdítás (szolidifikálás);
E03 – 07 dehalogénezés, hidrogénezés;
E03 – 08 fertőtlenítés;
E03 – 09 mosás;
E03 – 99 egyéb;
Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás
E04 – 01 desztillálás;
E04 – 02 szűrés;
E04 – 03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás);
E04 – 04 mosás;
E04 – 05 kondicionálás;
E04 – 06 töményítés, bepárlás;
E04 – 07 pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás;
E04 – 08 keverékképzés, elegyképzés, oldatkészítés, emulzióképzés, szuszpenzióképzés;
E04 – 09 szárítás;
E04 – 10 hígítás;
E04 – 11 homogenizálás;
E04 – 12 felitatás;
E04 – 13 fizikai beágyazás (pl. azbeszt-por, szálak cementbe való beágyazása);
E04 – 99 egyéb;

31. Az átvétel időpontja:

A szállítmány átvételének (nem a megérkezésének) időpontja. A hónapot is arab számmal kell jelölni (pl.2004.01.01.)

32. Hulladékgazdálkodási engedély száma:

Az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a veszélyes hulladékok kezelésére kapott engedély száma; (engedély iktatószáma)

33.  Az átvevő a küldeményt (csomagot): átvette: □ nem vette át: □

A veszélyes hulladékot kezelésre átvevőnek a megfelelő kódkockában X-el kell jelölnie azt, hogy a szállítmányt – annak ellenőrzését követően – átvette-e, vagy nem. Amennyiben a kezelő nem vette át a veszélyes hulladék szállítmányt, akkor a nyomtatvány 39. rovatában kell leírni a visszautasítás okát.

34. Az átvett küldeménydarabok (csomagok) száma:

Az átvett – 33. pont szerinti csomagolási egységek -darabszámát kell feltüntetni.

35. Az átvett hulladék mennyisége: nettó kg bruttó kg:

Az átvett hulladék mennyiségét csomagolás nélkül (nettó) és csomagolással együtt (bruttó) kg-ban kell megadni. Ezeket a mennyiségi adatokat minden esetben kg-ra kerekítve, a kódkockákban jobbra igazítva, értékhelyesen kell feltüntetni.

Nyilatkozatok:

36. A veszélyes hulladék átadója kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a szállítmány szállításra alkalmas állapotú, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja), az átvétel meghiúsulása esetén a szállítmányt visszafogadja.
Felelős személy neve, telefonszáma:

Az átadásra kerülő veszélyes hulladékkal kapcsolatban felvilágosítást adó, intézkedési jogkörrel rendelkező személy neve

37. A szállító kijelenti, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék szállítására feljogosítással és megfelelő felszereltséggel, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja):

Felelős személy neve, telefonszáma:

38. A veszélyes hulladékot átvevő hulladékkezelő, kereskedő kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék átvételére feljogosítással és megfelelő technológiával,

megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja), és a veszélyes hulladékot kezelésre átvette:

Felelős személy neve, telefonszáma:

39. A hulladékátvétel megtagadásának indoka, helye, időpontja:

Felelős személy neve, telefonszáma:
Amennyiben a kezelő a szállítmányt bármely ok miatt nem veszi át, akkor az átvétel megtagadásának okát ebben a rovatban kell közölni.