Integrált politika

ECOMISSIO KFT. INTEGRÁLT POLITIKÁJA

Az ECOMISSIO Kft. nevében is hordozza azt az elkötelezettséget, környezetvédelmi küldetést (ökológiai missziót), melytől indíttatva a társaságot alapították, és melyet a társaság működése során mindig szem előtt kíván tartani.
A veszélyes hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységei, - szállítás, begyűjtés, előkezelés, termikus ártalmatlanítás (égetés) és az égetés során keletkezett energia hasznosítása (gőztermelés) – két telephelyéhez (Tiszaújváros, Tiszavasvári) kötődnek.
A környezetvédelmi, biztonságtechnikai, munkavédelmi jogszabályokat, hatósági előírásokat betartva - minőségi komplex szolgáltatást nyújtva - kíván hozzájárulni az ipari termelés során elkerülhetetlenül keletkező veszélyes hulladékok egészséget és környezetet veszélyeztető hatásainak csökkentéséhez, megszüntetéséhez.
A társaság üzletpolitikájának alapját képezi az egy rendszerbe integrált és a társaság teljes tevékenységét átható minőség-, környezet- és munkabiztonsági rendszer.

Ennek érdekében a társaság:

Az érdekelt felek minél magasabb fokú megelégedettségére törekszik, valamennyi tevékenységét folyamatosan javítja és fejleszti, összhangban az ECOMISSIO Kft. célkitűzéseivel és jogkövető magatartásával.
Alkalmazza és betartatja a vonatkozó környezetvédelmi, munka és tűzvédelmi jogszabályokat, határozatokat, valamint a környezeti tényező vonatkozásában vállalt egyéb követelményeket.
Kiemelten kezeli és ellenőrzi a tevékenységből eredő egészségügyi és biztonságtechnikai kockázatokat.
Biztosítja és ellenőrzi a dolgozók megfelelő munka és védőeszköz használatát.
Aktív kapcsolatot és kommunikációt (szóban, írásban) tart fenn az illetékes hatóságokkal.
Nyílt kommunikációt folytat mind a vállalaton belül, mind a külső érdekelt felekkel.
Folyamatosan vizsgálja, értékeli tevékenységének környezeti hatásait és együttműködik a közvetlen szomszédokkal, helyi önkormányzattal.
A lehetőségeket figyelembe véve mindent megtesz a környezetszennyezés megelőzéséért, a környezeti hatások, kibocsátások mérsékléséért, az energiafelhasználás csökkentéséért.
Vállalja, hogy – ahol környezetvédelmi szempontból kedvezőbb – előnyben részesíti az égetéssel, energetikai hasznosítással szemben a hulladékok anyagában történő újrahasznosítását.
Az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001 és az MSZ ISO 45001 szabványok előírásainak megfelelően kiépített integrált minőség-, környezet- és munkabiztonsági irányítási rendszerét hatékonyan működteti, és telephelyein alkalmazza. Fenntartja e rendszer harmadik fél általi tanúsíttatását.
 Az alkalmazottait teljes mértékben bevonja az integrált rendszer működtetésébe. Motiválja őket a minőség iránti, környezetvédelmi és biztonságtechnikai elkötelezettségük és szemléletük kialakítására. Képzésük révén alkalmassá teszi őket arra, hogy a mindennapi munkájuk során mindez érvényesüljön.

A rendszer hatékony működésével eléri, hogy:


minden vezető felelős, elkötelezett az általa irányított területért,
minden dolgozó felelős, elkötelezett a saját tevékenysége környezeti hatásáért és betartja a vonatkozó külső és belső előírásokat.


A tevékenységeinek tervezése, fejlesztése, illetve módosítása során előnyben részesíti a környezetkímélő és energiafelhasználás csökkentő megoldásokat.

A társaság konkrét célokat tűz ki az integrált politika megvalósítása érdekében. Biztosítja a célkitűzések végrehajtásához szükséges emberi (pl.: a területekért felelős vezetőket nevez ki, munkavédelmi megbízottat alkalmaz stb.), technikai, pénzügyi erőforrásokat. Programjáról és eredményeiről rendszeresen tájékoztatja az érintetteket, üzleti partnereit, a tágabb nyilvánosságot, és az illetékes hatóságokat.